Fakirlikten kurtulmak için

Fakirlikten kurtulmak için
12 Ağustos 2009 tarihinde eklendi, 10.300 kez okundu.

………………………………………………………………………………………………………………………………..


fakirlikten kurtuluş

“Sabah uykusu rızka bir pusu”
“Rızıklar seherlerde dağılır.”

Abdullah bin Ömer Radıyallahu Anh naklediyor: Bir adam Rasûlullah Aleyhisselâm’a geldi ve:
“Yâ Rasûlallah! Dünya benden yüz çevirdi ve elimdeki mal azaldı” diye şikâyette bulundu. Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm:
“Sen meleklerin duâsı ve yaratılmışların tesbihinden neredesin? Bütün yaratıklar onunla rızıklanıyorlar, niçin bu tesbihi okumuyorsun” buyurdu. Adamcağız:
“Yâ Rasûlallah! O tesbih nedir?” deyince Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdular:
“Fecrin doğuşundan sabah namazını kılıncaya kadar yüz kere: “Sübhanallahi ve bihamdihî, sübhanallahil azîm estağfirullah.”(1)
“Allah’ı tesbih ederim, O’na hamd ederim. Büyük olan Allah’ı tesbih ederim, Allah Teâlâ’dan mağfiret dilerim” de ki, dünya boyun eğerek, alçak bir şekilde sana gelsin. Ve böyle dersen, Allah söylediğin her kelimeye karşılık kıyamet gününe kadar, kendisini tesbih eden bir melek yaratır ki, onun sevabı senin olur” dedi.
Vâlidemiz Hz.Ümmü Seleme Radıyallahu Anhâ naklediyor: Efendimiz Aleyhisselâm, sabah namazını kıldığında:
“Allahümme innî es’elüke ilmen nâfian ve amelen makbûlen ve rızkan tayyiben”(2)

“Ey Allah’ım! Senden faydalı ilim, kabul edilmiş amel, ve tertemiz rızık isterim” diye duâ ederlerdi.
Enes İbn i Mâlik naklediyor: Efendimiz Aleyhisselâm, namaz kıldıktan sonra:
“Eşhedüenlâilâhe illallahü’r rahmânü’r rahîm. Allâhümme ezhib anilhemmi vel hazen”(3)
“Rahman ve Rahim olan Allah’tan başka ilâh olmadığına şehâdet ederim. Ey Allah’ım, sıkıntıyı ve üzüntüyü benden gider.”
�”Bir kimse evine geldiğinde Fatiha ve İhlâs Sûresini okursa, Cenâb ı Hak o evden fakirliği giderir, onun yerine huzur ve bereket ihsan eder.”
� “Evine girerken İhlâs sûresini okuyan fakirlik görmez.”
�”Her gün yüz defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm” diyen fakirlik derdi çekmez.”(4)
�Hz. Ali Radıyallahu Anh naklediyor: Kim günde yüz defa:
“Lâilâhe illâllâhü’lmelikü’l hakkulmübîn” derse, bu zikir onun için fakirlikten kurtuluş, kabir yalnızlığında kendisine yoldaş olur; bununla zenginliği celbetmiş ve cennetin de kapısını çalmış olur.”(5)
“Kim bu zikri her gün ikiyüz kere okursa, Allah Teâlâ’dan ne isterse ona verir.”(6)
Geçim sıkıntısından dert yanan bir kişiye Efendimiz Aleyhisalâtü Vesselâm:
“Sabah namazı ile güneşin doğuşu arasında yüz defa:
“Sübhânallâhi ve bi hamdihi sübhânallâhi’l azîm estağfirullah” duâsını oku, dilediğin kadar mal sahibi olursun.” buyurdu.(7)
Hz. Enes Radıyallâhu Anh’ın naklettiği bir hadiste de şöyle buyurulur:
“Sizden biriniz ayakkabısının kopan bağına kadar her şeyini Rabbinden istesin.”(8)
Ebû Saîdi’l Hudrî Radıyallahu Anh naklediyor:
Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Selem, bir gün mescide geldiğinde Ensar’dan Ebû Umâme’yi kederli şekilde gördü. Ona:
“Yâ Ebâ Ümâme! Namaz vakti değil, niçin mescitte oturuyorsun?” diye sordu. Ebû Ümâme:
“Yâ Resûlâllah! Bir takım sıkıntılar ve borçlar beni çâresiz bıraktı” dedi. Buna karşılık Allah Rasûlü Sallallahu Aleyhi ve Sellem:
“Söylediğin zaman, Allah’ın: üzüntünü ve borçlarını gidereceği bir söz, bir duâ öğreteyim mi sana?” deyince, “Buyur öğret Yâ Resûlallah!”dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselâm, sabah akşam okumasını tavsiye ettiği şu duâyı öğretti.
“Allahümme innî eûzü bike mine’l hemmi ve’l hazen ve eûzü bike mine’l aczi ve’l kesel ve eûzü bike minel cübni vel buhli ve eûzü bike min galebeti’d deyni ve kahri’r ricâl”(9)
“Ey Allah’ım! Kederden ve hüzünden Sana sığınırım, korkaklıktan ve cimrilikten Sana sığınırım, âcizlikten ve tembellikten de Sana sığınırım. Borcun galebe çalmasından ve insanların kahrından da Sana sığınırım.”
Hz. Ebû Ümâme diyor ki:
Rasûlüllâh’ın öğrettiği bu duâyı sabah akşam okumaya devam ettim. Allah Celle Celaluhu, kısa sürede bütün gam ve kederimi giderdi ve borçlarımı ödetti.” (10)
Ebû Ümâme’nin okudum demesi, kendisine öğretilen sözleri kuru kuruya tekrar ettiğini mi, yoksa bu duâyı okuyup, telkin edilen faaliyeti mi gösterdiğini ifade ediyor?
Söz konusu duanın mesajı şu olabilir:
“Ey Ümâme! Tasa ve üzüntülerine sebep olan borçların mescidde oturmakla bitmez. Şu anda sen; çalışmaktan uzak, pasif ve teşebbüs cesaretinden yoksun bir hal sergiliyorsun. Bu durumdan kurtulmanın çaresi,Allah’ın yardımını isteyerek harekete geçmen, kazanarak borçlarını ödemenin yolarını aramandır. Mescidde oturup beklemekle ne üzüntün, ne de borcun biter.”
“Ey yerlerin, göklerin ve her şeyin Rabbi olan Allahım! Her şeyin evveli ve sonu Sensin. Bana borcumu ödettir ve beni fakirlikten kurtar ve zengin kıl.”(11)
“Geçim sıkıntısı ve darlığı çekenlerin bu duâyı okumasına mâni olan nedir?” Yani bu duayı okuyan geçim sıkıntısı çekmez buyurulmaktadır.
Geçim darlığı çekenler, evden çıkarken bu duayı okumalıdır.

RIZIK İÇİN ENDİŞELENMEMEK
“Hiçbir kul, rızkını tamamlamadıkça ölmez. Öyleyse rızkınızı güzellikle helâl yollardan elde etmeye çalışın. Rızkınızın hemen gelivermemesi, sizi günah yollarda rızk aramaya sevk etmesin. Zira Allah’ın katında olana ancak tâatla ulaşılır. Bilmiş olun ki; herkesin rızkı şüphesiz kendisine gelecektir.
“Benim kendisi için yaptığım taksime râzı olanın rızkını bereketlendiririm; kendisi istemese bile dünya ona koşarak gelir”(12)
“Kim kısmetine razı olmazsa, bereketi kaldırır ve darlık içinde olur. Ecel kişiyi nasıl ararsa, rızık da öyle arar”
“Her şey kaderle takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin.”
“Senin rızkın taksim edilmiştir ve onu bulacaksın. Her insan rızkına kavuşur, o geri dönmez. Sen Allah’ın taksiminden şikâyetçi olursan, küfrün kapısını çalmış olursun.”
“Ey insanlar! Kanaatte genişlik vardır. İktisatlı davranılırsa kişi yeterli rızka nâil olur. Zühdde rahatlık vardır. Her gelecek yakındır.”
“Zavallı insanoğlu! Fakirlikten korktuğu gibi cehennemden korksaydı, her ikisinden de kurtulurdu. Yine zenginliği istediği gibi cenneti arzulasaydı, her ikisini de elde ederdi.
Eğer dış görünüşü ile insanlardan korkup çekindiği kadar, iç âlemi ile Allah’tan korksaydı, hem dünyada, hem de âhirette mes’ud olurdu.”
“Allâhümme ekfinî bi halâlike an harâmike ve ağninî bi fazlike ammen sivâk”

BORÇLUNUN DUÂSI
“Allahümmekfinî bi halâlike an harâmike ve ağninî bi fazlıke ammen sivâk.”(13)
“Allah’ım! Rızkı helâlinden vererek beni harama düşürme ve bana ihsanını lutfeyle. Beni Senden başkalarına muhtaç eyleme.”
“Allâhümme yâ Ganiyyü yâ hamîdü yâ mübdiü yâ muîdü yâ rahîmü yâ vedûd! Eğninî bihalâlike an harâmike bi fazlike ammen sivâke”
“Ey zengin olan, bütün hamdler kendisine âid olan, ey yoktan yaratan ve tekrar iâde edecek olan, ey dostlarına çok acıyan ve çok seven Allah’ım! Beni helâlinle perverde eyle, harama düşürme ve fazl u kereminle Senden başkasına muhtaç eyleme.”
“Bu duâyı yetmiş kere okuyan kimsenin kısa zamanda zengin olacağı, bir kısım ulemâ ve meşayıhtan nakledilmiştir.
Yazışmalı bir köle Hz. Ali Radyallâhu Anh’a gelir ve:
“Sahibimle anlaştığım parayı ödemekten âciz kaldım, bana yardın ediniz” der. Damad ı Nebî Radıyallahu Anh ona:
“Rasûlullah Aleyhisselâtu Vesselâm’ın bana öğrettiği kelimeleri sana öğreteyim. Onu okuduğun takdirde üzerinde Sebir dağı kadar borcun olsa da Allah Teâlâ onu sana ödettirir” demiş ve şu duâyı öğretmiştir:
“Allah’ım, yeterince helâlinden vererek beni haramından koru. Lütfunla ver, başkasına muhtaç etme.”(14)
“Borç yükü altında olanların bu duâyı okudukları takdirde, borçları Sebir dağı kadar da olsa, Yüce Allah ödetir.”(15)
İbni Abbas Radıyallâhu Anh Efendimiz Aleyhisselâm’dan naklediyor:
“Her kim, Cuma namazından sonra, oturduğu yerden kalkmadan yüz defa:
“Sübhânallahi vebihamdihî sübhânallâhilazîm vebihamdihî estağfirullah,” Yâni:
“Kim Allah’ı tesbih eder, hamd eder ve O’ndan mağfiret dilerim” derse, Allah Teâlâ onun yüzbin günahını, ana babasının da yirmi dörtbin günahını bağışlar.”(16)
İbni Hibban da Cumadan sonra yüz kere yukarıdaki tesbihi yapanı Allah Teâlâ’nın zengin edeceğini nakletmiştir.

Dipnotlar:
1� İthaf: 5 / 13
2� Nesâî,102; İbni Mâce.925; A.Hanbel: 6/ 294�322
3�İbni Sünnî, s.44. no: 112
4� İbni Ebi’d�Dünya: Terğîb.2/ 449
5� Zebîdi: İthaf. 5/131� Hilyetü’l_ Evliyâ.
8/280� K.Ummal: 2/233. n.3896
6� İthaf: 5/131
7� Deylemî, İthaf: 5.181
8� Tirmizî.Deavât: no: 3682
9� Buhârî: K. Deavât.6363� E.Dâvûd: 1555
10� Ebû Dâvûd. Vitir.32
11� Müslim: Zikir.61� Tirmizî: 3460� A.bin Hanbel: 2 / 381
12� Kudsî Hadis
13� Tirmizî: 3563� Buhari:
Kitabü’d�deavât: 6363 , Ezkâr 185) (10)
14� Tirmizi, Deavât:121 no:3558_İthaf: 3/ 271
15� Ezkâr 185
16� İbni Sünnî, Deylemî, İthaf: 3/272

Etiketler:

Fakirlikten kurtulmak için Konusuna 4 Yorum Yapıldı
 1. Senem diyor ki:

  güzel bir iş yapmışsınız da kusura bakmayın sevabı yarım kalmış, mailime almak için duaları kopyalayayım dedim onu bile kısıtlamıssınız allahın dualarını da mı hakimiyetiniz altına aldınız?
  cimriligin en büyügü bu olsa gerek çok yazık…

  1. rumma diyor ki:

   Çok hoşsunuz mailinizi bile yazmamışsınız , yazsaydınız yollardım..:))) O kısıtlama binbir emekle hazırlanmış yemek tarifleri için..Yani emek hırsızları için bir önlem..

 2. ebru diyor ki:

  hayırlı sabahlar rummacım seni cahidejibek sitesinden biliyorum cahidenin sıkı takipçisiyim.allah şükür ki senide onun vesilesiyle tanıdım yazıların ve yayınladığın konular çok hoşuma gitti iki gündür sitende ki yazıları okumaya çalışıyorum allah razı olsun .bu dualara enimde çok ihtiyacım var büyük bir tefafuk bu gün bunları okumuş olmam yanlız by dualrı ban mail atarmısın ,kopyalamk istedim ama olmadı.allah yar ve yardımcın olsun selametle bacım

  1. rumma diyor ki:

   Ebru hanım, Cahideciğimin en çok sıkı takipçilerine imreniyorum zaten maşallah ona..:))

   Beni ziyaret etmenizede çok sevindim teşekkür ederim..Maili hemen yolluyorum..

   sevgiler

Sayfa başına git